Standardy BHP

STANDARDY BHP   LG Group jako firma budowlana w ramach swoich działań określiła standardy BHP obowiązujące dla swoich pracowników i współpracowników. Jako wykonawca i podwykonawca prac budowlanych LG Group organizuje i realizuje prace w ramach umowy w sposób zapewniający najwyższe standardy BHP mające na celu zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników i współpracowników a także o ochronę środowiska naturalnego. Zapewniamy niezbędne materiały, narzędzia i środki dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań.   PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE   Ze względu na specyfikę naszych działań wykonujemy również prace szczególnie niebezpieczne ! Prace szczególnie niebezpieczne to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju w związku z :

 • właściwościami pożarowymi i wybuchowymi surowców, półproduktów lub innych substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, magazynowaniu itp.
 • pracą  poniżej poziomu gruntu czy pod ziemią
 • pracą na wysokości
 • prowadzeniem  prac budowlano – montażowych
 • użytkowaniem urządzeń ciśnieniowych
 • transportem materiałów niebezpiecznych
 • niebezpiecznymi substancjami i preparatami

 Ryzyka im towarzyszące są wysokie, a ich wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zależy nie tylko od właściwej organizacji pracy, lecz także zachowań człowieka . Prace szczególnie niebezpieczne wymagają właściwego przygotowania, odpowiedniej wiedzy z zakresu przepisów BHP,  oraz szczególnego nadzoru. W swoim zespole  LG Group posiada wykwalifikowanych pracowników pełniących nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem prac powierzonych nam do realizacji w tym tych szczególnie niebezpiecznych . Właściwie przeprowadzona Ocena Ryzyka dla danych robót jest podstawą ich planowania, przygotowania i realizacji w sposób bezpieczny zgodny z obowiązującymi standardami BHP. Ze względu na charakter i rodzaj  wykonywanych  prac, stworzyliśmy kompendium  wymagań jakie musimy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych   KOMPENDIUM BEZPIECZEŃSTWA   Zapewniamy nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi a także posiadającymi wiedzę predyspozycje i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac na terenie budowy.

 • Odpowiednie środki zabezpieczające
 • Nasi pracownicy systematycznie i szczegółowo są instruowani w zakresie działań i wymagań bezpieczeństwa obowiązujących przy poszczególnych czynnościach.
 • Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań,
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych  czynnościach.
 • W przypadku konieczności czasowego opuszczenia nadzorowanego miejsca prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzącymi robotami i pracownikami deleguje swojego zastępcę na czas swoje nieobecności co nie generuje niepotrzebnego ryzyka wystąpienia ewentualnego zagrożenia wywołanego pozostawieniem prac bez odpowiedniego nadzoru.
 • Osoba oddelegowana do wykonywania czynności w ramach po posiada również wymagane uprawnienia i szkolenia.

  Zapewniamy: odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony. Każdy zatrudniony na placu budowy zobowiązany jest do stosowania kasku ochronnego, właściwej odzieży, obuwia oraz indywidualnych środków bezpieczeństwa wynikających z zagrożeń na danym stanowisku. Wszędzie tam gdzie jest to konieczne stosujemy ochrony zbiorowe i zabezpieczenia  niezależne od ochrony indywidualnej. W skład naszego zespołu wchodzą jedynie osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz POŻ. Zapewniamy maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót spełniających wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Posiadamy pełną dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń oraz innych użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Dbamy o ład i porządek na stanowisku pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan urządzeń , wyposażenia a także środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Oprócz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych dla każdej budowy kierownik sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych.Dbamy o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami zawartymi w planie BIOZ.  

LG Group jako zespół prężnie działających pracowników i współpracowników

postrzegany jest jako ekipa godna polecenia.

 

Najnowsze realizacje: